Så lyc­kas du bäst med rävå­teln

Han har skju­tit över 500 rä­var, och kan myc­ket väl va­ra en av an­led­ning­ar­na till att rå­djur­stam­men är enorm på Al­nö ut­an­för Sundsvall. – Jag vill in­te kal­la mig själv ex­pert, men jag har ju hål­lit på med det här i 50 år, sä­ger Jan Ve­din.

Jakt & Fiske - - Guide -

Hans eg­na åtel hem­ma vid hu­set har fun­nits på ex­akt sam­ma stäl­le i uppe­mot 30 år vid det här la­get. Och det är just den tek­ni­ken som är hem­lig­he­ten bakom fram­gång­en, sä­ger Jan Ve­din. – Man ska lä­ra rä­var­na att det finns mat just där, så att be­te­en­det lärs in re­dan hos val­par­na.

– Nej, det är klart. Men man mås­te än­då lå­ta det ta tid, att ja­ga räv ef­fek­tivt på åtel är tå­la­modskrä­van­de och krä­ver en viss ar­betsin­sats. Men man ser re­sul­tat di­rekt på en sta­bi­la­re rå­djurs­stam när man skju­ter de rä­var man kan.

– Förr sål­de jag dem fak­tiskt, då fick man en bra slant för dem, men nu tar jag re­da på de fi­na själv, så det finns ett gäng spa­ra­de i mi­na göm­mor.

– Nej, fak­tiskt in­te. De är sä­kert bra för vis­sa, men jag tror att det är så att om man är rik­tigt in­tres­se­rad som jag så ut­veck­lar man ett sjät­te sinne. Jag kan vak­na mitt i nat­ten och helt en­kelt ve­ta att det är en räv där. TEXT OCH FOTO: MAR­CUS ENG­STRÖM

IL­LUST­RA­TION: MAT­TI­AS JÖNSSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.