SKOTT­LAND – HJORT I FO­KUS

Jakt & Fiske - - Resguide -

ETT HÄR­LIGT jakt­land med fo­kus på få­gel- och hjor­t­jakt. Jakt­kul­tu­ren på­min­ner myc­ket om den svens­ka vil­ket själv­klart un­der­lät­tar upp­le­vel­sen. Sär­skilt hjor­tjak­ten i de söd­ra de­lar­na av Skott­land krä­ver en hel del fy­siskt av jä­ga­ren då det är myc­ket vand­ring upp- och ned­för mer el­ler mind­re bran­ta berg. Var även be­redd på att du kan få hug­ga i och hjäl­pa till med pass­ning och ned­trans­port av de skjut­na dju­ren. Hjälp­me­del som fyr­hju­ling ly­ser of­ta med sin från­va­ro.

I många fall vill jakt­gui­den gär­na läg­ga bös­san till rät­ta för att skot­tet ska bli det bäs­ta möj­li­ga. De vi­sar även tyd­ligt vil­ket djur som ska skju­tas.

Sto­ra vä­derom­slag, sär­skilt på hös­ten, är ock­så att räk­na med. Ena da­gen kan det va­ra fullt sol­sken för att näs­ta dag va­ra snö­storm. Ta med myc­ket om­byte.

TÄNK PÅ DET­TA:

Jakt­va­pen får in­te för­va­ras i ho­tell­rum­met. Kol­la med jak­tar­ran­gö­ren om de kan bi­stå med för­va­ring­en. Skip­pa den sista whiskyn på kväl­len, det har du igen på mor­gon­stra­pat­sen. Bil­li­ga­re att en­dast ja­ga kalv och jaktupp­le­vel­sen är så gott som den­sam­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.