Drev­jakt: Viltri­ka mar­ker i Sörm­land

Drev­jak­ter i viltri­ka Sörm­land är of­ta spän­nan­de till­ställ­ning­ar. När dess­utom rå­djur, vildsvin, dov och kron­hjort står på me­nyn kan det in­te bli myc­ket bätt­re. Af­ton­bla­det Jakt & Fis­ke följ­de med ett gäng jäm­tar på de­ras år­li­ga jakt­re­sa sö­derut.

Jakt & Fiske - - Innehåll - TEXT: DA­NI­EL FRO­DIN FOTO: MAR­CUS ENG­STRÖM

Ok­to­ber­so­len käm­par sig upp över Mä­la­rens vat­ten sam­ti­digt som bil ef­ter bil rul­lar in på gårds­pla­nen. Af­ton­bla­det Jakt & Fis­kes ut­sän­da mö­ter upp ett glatt gäng jäm­tar som i säll­skap med sin jaktvärd Mar­cus Fors­berg dis­ku­te­rar går­dags­kväl­lens jakt. Då var det vak­jakt på vildsvin hem­ma hos Mar­cus på Qvar­tinge Herr­gård. För fle­ra i gäng­et var natten lyc­ko­sam och de äg­na­de små­tim­mar­na åt att ta ur fle­ra vildsvin som nu häng­er i kyl­rum­met.

I dag står drev­jakt på en när­lig­gan­de mark på agen­dan. Från går­dags­kväl­lens grön­lju­ste­ra­pi i en­sam­het och tyst­nad till en snabb och so­ci­al jakt­form med kor­ta så­tar, fle­ra hund­fö­ra­re och djur som tro­li­gen kom­mer i språng för­bi skyt­tar­na.

Reg­ler för da­gen och in­te minst sä­ker­hets­reg­ler av­hand­las på ett ef­fek­tivt sätt. Bästa punk­ten kom­mer dock sist i det ut­skriv­na jakt-pm:et. Vil­ka djur som är skjut­ba­ra. Det vi­sar sig att al­la klöv­djur som finns på mar­ker­na, för­u­tom älg, får skju­tas i dag.

Jakt­mar­ker­na är en bland­ning av skogs­be­kläd­da, ku­pe­ra­de berg­knal­lar upp­blan­da­de med åker­mar­ker. Ett per­fekt land­skap för klöv­vilt, det finns bå­de mat och skydd.

– Vi är ett gäng från oli­ka de­lar av Jämt­land som kän­ner varand­ra och det blir att vi ja­gar myc­ket skogs­få­gel och älg såklart hem­ma­vid. Där är sko­gar­na helt an­norlun­da och jak­ten även så.

Men så har vi någ­ra år nu åkt ned till Sörm­land för att få nå­got an­norlun­da, och det är verk­li­gen an­norlun­da här ne­re bå­de med djur och na­tur, sä­ger jäm­tar­nas re­se­le­da­re Jo­han Eriks­son.

Vad­ar­byx­or på

Sön­da­gens drev­jakt är så att sä­ga cre­scen­dot på en lång jakt­helg. Hur det ska gå vet än­nu ing­en, spän­ning och för­vän­tan lig­ger i luf­ten.

Ägor­nas öst­ra del ska ja­gas först och det be­ty­der för un­der­teck­nad att vad­ar­byx­or mås­te på för att ta sig till pas­set som lig­ger ute i Mä­la­rens vass. Trans­por­ter­na ut­går från gårds­pla­nen mot de oli­ka pas­sen.

Att kli­va ge­nom vass och vat­ten till jakt­tor­net är en ut­ma­ning.

Väl där är ut­sik­ten dock mag­ni­fik, vat­ten norrut och det finns ota­li­ga vilt­sti­gar i vas­sen, här sö­ker vildsvin, rå­djur och även hjor­tar skydd el­ler an­vän­der som pas­sage från ena ud­den till den and­ra.

Via jaktra­di­on med­de­las att hun­dar­na släpps. Och se­dan föl­jer spän­nan­de kon­ver­sa­tio­ner i etern där passkyt­tar, hund­fö­ra­re och jakt­le­da­re del­ger in­for­ma­tion om var hun­dar­na är, vil­ka färs­ka spår som syns i mar­ken och även djur som skyt­tar­na in­te kom­mit åt. Fle­ra kron­hjor­tar smi­ter för­bi skyt­te­lin­jen och ut ur mar­ken. Dä­re­mel­lan då­nar ock­så någ­ra knal­lar. Bå­de rå­djur och vildsvin rap­por­te­ras fäll­da.

Även om skogs­om­rå­de­na of­tast är upp­vux­na med god sikt som följd är det in­te en­kelt att få till säk­ra skott. Skräm­da klöv­vilt med hun­dar i ha­sor­na kom­mer of­ta snabbt.

Lott­ning tar vid

Ef­ter dry­ga tim­men blå­ses förs­ta så­ten av. Kaf­fe, bul­lar och lott­ning av nya pass till nästa såt.

Un­der­teck­nad får ett pass där en smal åker slut­tar ned mot Mä­la­ren och av­slu­tas med en gles­be­vux­en skog in­nan vass och vat­ten tar vid. En per­fekt vilt­väx­el.

Och myc­ket rik­tigt tar det in­te lång tid in­nan hund­skall hörs eka från berg­knal­len i väs­ter och ett kop­pel gri­sar kom­mer ned för ber­get.

Jag lå­ter skot­tet gå och en brun­g­ris tar si­na sista tum­lan­de steg ned i vatt­net.

Jak­ten fort­sät­ter, på fle­ra håll i så­ten syns gri­sar, dov och rå­djur. Fle­ra dov rap­por­te­ras skjut­na över ra­di­on, lik­som fler­ta­let gri­sar.

Ra­di­o­tra­fik om att ett gäng gri­sar är på väg mot mitt pass, men den­na gång från ös­ter tas emot med spänd för­vän­tan.

Snart bå­de hör och ser jag dem. En grupp på sju gri­sar kom­mer runt höj­den fram­för mig. De stan­nar till, har känt min doft. Men jag har redan le­tat hår­kor­set in till bo­gen på den

Ra­di­o­tra­fik om att ett gäng gri­sar är på väg mot mitt pass, men den­na gång från ös­ter tas emot med spänd för­vän­tan.

förs­ta gri­sen i grup­pen, nå­gon ti­on­dels se­kund se­na­re lig­ger även den­na.

Enor­ma kon­tras­ter

Samma sak upp­re­par sig hos många av passkyt­tar­na. När jakt­da­gen sum­me­ras har 17 vildsvin, två rå­djur och sex dov fällts. Jo­han Eriks­son från Ös­tersund är sam­man­kal­lan­de för de nord­li­ga jä­gar­na och myc­ket nöjd.

– Jag fick fäl­la en års­gris, men det ro­li­ga är att så många av oss fick djur och skott­chans i pass. Skill­na­den mel­lan den lug­na jak­ten hem­ma i Jämt­land är just att det är så vilt­tätt här, och att sko­gen är lum­mig. Vårt land er­bju­der enor­ma kon­tras­ter, från kar­ga fjäll till det här.

Har du någ­ra go­da råd till jä­ga­re som vill gö­ra samma sak som ni, att gö­ra en re­sa i lan­det för att ja­ga på nya mar­ker?

– Ja, när vi pra­tar drev­jakt så är det vik­tigt att in­te stir­ra sig blind på prislap­pen, läs på och pra­ta med folk som ja­gat på den ak­tu­el­la mar­ken. Det är värt att be­ta­la för att ja­ga på mark som har myc­ket vilt. Vill man ba­ra tit­ta på skog så kan man ju ba­ra sät­ta sig i bi­len och åka runt hem­ma…

– Jag tycker ock­så att det är bra att ja­ga på samma stäl­le, hit­tar man en bra jakt­mark så blir den än­nu bätt­re när man lär kän­na den och man hit­tar bå­de till pass och vet var vilt­sti­gar­na går, sä­ger Jo­han Eriks­son.

Em­ma An­ders­son, Jo­han Eriks­son och Mar­cus Ny­berg be­ger sig ut på pass.

En grupp dov­hjor­tar upp­täc­ker tax­en som när­mar sig. Se­kun­den se­na­re har de för­svun­nit in sko­gen.

Jo­nas Ham­ner fick fäl­la sitt förs­ta vildsvin un­der drev­jak­ten.

Jo­han Eriks­son och Da­ni­el Fro­din med ett djur ur var­je viltart som fäll­des. Rå­djur, dov­hjort och vildsvin.

Vilt­pa­rad för att hed­ra det ned­lag­da by­tet, en fin tra­di­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.