Ny­he­ter

Jakt & Fiske - - Innehåll -

Fångstred­skap får nya riktlinjer för att minska djurs lidande. En­ligt Na­tur­vårds­ver­ket blir re­gel­ver­ket tyd­li­ga­re och en­het­li­ga­re.

Fångstred­skap som in­te dö­dar och är av­sedd för dägg­djur ska vitt­jas en gång om da­gen och då på mor­go­nen. Om fångsten av­ser il­ler, her­me­lin, mink, vess­la, sork el­ler råt­ta ska fäl­lan vitt­jas två gång­er per dygn, mor­gon och kväll.

Om möss ska fång­as le­van­de så skärps kra­ven och vitt­jan­det ska ske var fem­te tim­me.

En­ligt Na­tur­vårds­ver­ket har tes­ter vi­sat att många möss dör av stress vid le­van­de­fångst­fäl­lor.

För fångstred­skap av­sed­da för vildsvin ska nu fäl­lor­na ha lar­man­ord­ning, en­dast be­tas med oför­äd­lat ve­ge­ta­bi­liskt fo­der och in­gångs­öpp­ning får max va­ra 55 cen­ti­me­ter hög.

Na­tur­vårds­ver­ket öpp­nar även för att det i fram­ti­den ska kun­na gå att mär­ka fäl­lor­na med ett Jä­gar-ID som är kopp­lat till jakt­kort­re­gist­ret. Det­ta för att mot­ver­ka hot mot ägar­na av fångstred­ska­pen, nå­got som fö­re­kom­mer i dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.