FISKEN MÅR ALLT SÄMRE

Jakt & Fiske - - Krönika -

Se­dan 30 år till­ba­ka över­va­kas fis­kens häl­sa längs den svens­ka kus­ten. Det­ta vi­sar att häl­so­till­stån­det hos fisken i de över­va­ka­de om­rå­de­na: Hol­mö­ar­na i Bott­nis­ka vi­ken, Kvä­döfjär­den i Egent­li­ga Ös­ter­sjön, Tor­hamn i söd­ra Egent­li­ga Ös­ter­sjön och Fjäll­bac­ka i Väs­ter­ha­vet, har på­ver­kats ne­ga­tivt. La­bo­ra­to­ri­e­a­na­ly­ser vi­sar på för­säm­rat im­mun­för­svar samt stör­ning­ar i re­pro­duk­tio­nen hos de un­der­sök­ta fis­kar­na. Hal­ter­na av de mil­jö­gif­ter i fisk som in­går i un­der­sök­ning­ar­na har dock in­te ökat.

– Re­sul­ta­ten ta­lar för att fisken är ex­po­ne­rad för nå­got el­ler någ­ra ke­mis­ka äm­nen som vi i dag in­te över­va­kar el­ler som möj­ligt­vis in­te alls är kän­da, sä­ger Pro­fes­sor Lars För­lin vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.