Håll­bart på fle­ra sätt från Fjäll­rä­ven

Jakt & Fiske - - Krönika -

Lapp­land Hi­ke 15 är en ny Fjäll­rä­ven­ryggsäck som kom­bi­ne­rar mil­jötänk med an­vänd­bar­het.

De­tal­jer som till ex­em­pel regler­ba­ra rem­mar, ett fler­tal fäs­ten och ög­lor att sät­ta fast ut­rust­ning i, och en vat­ten­tät bot­ten gör an­vän­dan­det smi­di­ga­re. Den sma­la pro­fi­len ger ut­märkt pass­form och mins­kar ris­ken för att ryggsäc­ken fast­nar i gre­nar och snår. Störs­ta ny­he­ten är ull­rygg­plat­tan som är gjord av 80 pro­cent ull och 20 pro­cent po­ly­es­ter, ett mer mil­jö­med­ve­tet al­ter­na­tiv till plast och skum­ma­te­ri­al. Ul­len kom­mer bland an­nat från pro­duk­tions­spill, vil­ket mins­kar ener­giåt­gång­en som går åt vid ny­till­verk­ning av ull. Re­kom­men­de­rat pris är 1 995 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.