FAKTA – LAI­KA

Jakt & Fiske - - Älgjakt -

Lai­kan är en stäl­lan­de jakt­hund. Lai­kan ska ha ett frimo­digt sök, ett mo­digt ar­bets­sätt på vilt och ska kun­na pre­ste­ra stånd­ti­der på över 30 mi­nu­ter på älg, vildsvin, björn el­ler lo. Rov­vilts­skär­pa är en ras­ty­pisk egen­skap.

Lai­kan har sto­ra be­hov av att få ja­ga, få re­jält med mo­tion och be­hö­ver dag­lig so­ci­al när­het. Till sin men­ta­li­tet är lai­kan liv­lig, vak­sam, ut­hål­lig, ar­bets­krä­van­de, sig­nalkäns­lig, po­si­tiv med myc­ket stort vilt­in­tres­se och stort doft­in­tres­se.

Svens­ka laika­klub­bens avels­råd kan ge dig tips om re­kom­men­de­ra­de upp­fö­da­re och re­kom­men­de­ra­de par­ning­ar. En bra kon­takt med upp­fö­da­ren av den valp som du be­stäm­mer dig för kan ha stor be­ty­del­se i fram­ti­den när du som hundä­ga­re be­hö­ver hjälp och råd.

Som lai­kaä­ga­re bör du va­ra en jä­ga­re av den vän­li­ga ty­pen, fy­siskt ak­tiv, ha god hun­der­fa­ren­het, lugn, tyd­lig och kon­se­kvent. Lai­kan är ing­en hund för en första­gångs­hundä­ga­re.

Me­del­livs­läng­den för en lai­ka är cir­ka 10-12 år. Det finns Öst­si­bi­risk lai­ka, Väst­si­bi­risk lai­ka samt Rysk-Eu­ro­pe­isk lai­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.