FAKTA – MUFF­LON

Jakt & Fiske - - Mufflon - Käl­la: Wi­ki­pe­dia, Svensk jakt

Muff­lon­få­ret till­hör fa­mil­jen slid­horns­djur vil­ket in­klu­de­rar af­ri­kansk buf­fel, vat­ten­buf­fel, bi­so­nox­ar, an­ti­lo­per, ga­sel­ler, får, get­ter och nöt­kre­a­tur. De har en fyr­de­lad mat­smält­nings­ap­pa­rat och är al­la väx­tä­tan­de idiss­la­re. Bland de do­me­sti­ce­ra­de ar­ter­na åter­finns get­ter, får, vat­ten­buf­fel, jak och urox­ens av­kom­ma.

Muff­lon har röd­brun päls med ett mör­ka­re streck och en lju­sa­re sa­del­for­mad teck­ning över ryg­gen och ljus un­der­si­da på bu­ken. Bag­gar­na har böj­da horn som kan bli upp till 85 cen­ti­me­ter långa. En del tac­kor kan ock­så ha horn, som i så fall blir be­tyd­ligt kor­ta­re, men de fles­ta sak­nar dem. Bag­gar­na är stör­re än tac­kor­na, med en mank­höjd på om­kring 90 cen­ti­me­ter, kropps­längd upp till 130 cen­ti­me­ter och vikt på om­kring 50 kg. Vik­ten för tac­kor­na är om­kring 35 kg.

Ha­bi­ta­tet ut­görs av busk­mark och sko­gar. Muff­lon­få­ret le­ver i mind­re floc­kar be­stå­en­de av ho­nor och ung­ar. Vux­na ha­nar le­ver en­sam­ma el­ler i eg­na grup­per. In­di­vi­der­na är främst ak­ti­va vid skym­ning­en och gry­ning­en men an­nars är de in­te spe­ci­a­li­se­ra­de på sär­skil­da dygns­ti­der. Un­der par­nings­ti­den mel­lan sep­tem­ber och de­cem­ber kon­kur­re­rar ha­nar­na om ho­nor­na och mä­ter sin styr­ka ge­nom att stång­as och knuf­fas. Den star­kas­te ha­nen får pa­ra sig med flest ho­nor. Ho­nan fö­der se­dan en el­ler två ung­ar på vå­ren, of­tast i april och ti­di­gast i feb­ru­a­ri. Ung­en får cir­ka sex må­na­der di och ef­ter åt­ta till nio må­na­der är den köns­mo­gen. Fö­dan be­står av gräs, kvis­tar och oli­ka vil­da ör­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.