Bil­li­gas­te bös­san är all­tid be­gag­nad

Jakt & Fiske - - Experten -

Ett nytt kul­va­pen kos­tar från cir­ka 6 000 kro­nor och upp­åt, till det till­kom­mer ki­kar­sik­te, va­pen­fo­dral, am­mu­ni­tion och va­pen­skåp om du är ny­ba­kad jä­ga­re i bör­jan av kar­riä­ren. Det blir snabbt sto­ra peng­ar. Men rädd­ning­en finns, och den sta­vas be­gag­nat.

På Bloc­ket.se finns i skri­van­de stund 2 829 an­non­ser un­der ru­bri­ken Jakt & Fis­ke. Av dem är väl­digt många va­pen. Du ska allt­så ha väl­digt spe­ci­el­la öns­ke­mål om du in­te hit­tar ett va­pen som pas­sar dig bland des­sa an­non­ser. Men det gäl­ler att va­ra nog­grann.

– Ett av pro­ble­men med att kö­pa be­gag­na­de va­pen är att man of­tast in­te kan kän­na på dem och kon­trol­le­ra dem nog­grant, ef­tersom de kanske finns i en an­nan del av Sve­ri­ge, sä­ger Af­ton­bla­det Jakt&Fis­kes va­pen­ex­pert Ulf Hans­son.

Pris­ut­veck­ling­en är dock myc­ket gynn­sam för kö­pa­ren av be­gag­na­de va­pen, pri­ser­na sjun­ker snabbt och det är in­te ovan­ligt att hit­ta fi­na va­pen­pa­ket med bå­de bös­sa och ki­kar­sik­te för drygt 10

000 kro­nor. Ulf Hans­sons bästa tips hit­tar du här till hö­ger, och det vik­ti­gas­te vill han be­to­na ex­tra:

– Köp in­te för gam­la gre­jor, det har hänt myc­ket i ut­veck­ling­en fram­för allt när det gäl­ler sä­ker­he­ten. Vap­nets säk­rings­funk­tion mås­te va­ra lätt­han­ter­lig och fun­ge­ra fel­fritt. Gör den in­te det ska du in­te kö­pa vap­net, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.