Få fullt fo­kus på jak­ten

Jakt­va­pen i al­la ära, men fak­tum är att vi ja­gar med ögo­nen. Det du in­te ser kan du hel­ler in­te skju­ta mot. Där­för tes­tar vi här åt­ta hand­ki­ka­re, fy­ra dyra med in­byggd la­serav­stånds­mä­ta­re, och fy­ra rim­ligt pris­sat­ta men än­då myc­ket kom­pe­ten­ta hjälp­me­del f

Jakt & Fiske - - Experten - TEXT OCH FOTO: MAR­CUS ENG­STRÖM

Det är in­te lätt att väl­ja kikare för jakt, det finns en upp­sjö att väl­ja bland och pris­span­net sträc­ker sig från 500 kro­nor till orim­li­ga sum­mor. När du har be­stämt dig för hur myc­ket peng­ar du tän­ker läg­ga på ki­ka­ren så bör­jar det ro­li­ga, att be­stäm­ma dig för för­sto­ring och fab­ri­kat. Där­för har vi gjort det här testet med ett ur­val dyra kikare, och ett ur­val bil­li­ga­re.

Det vik­ti­gas­te att tän­ka på är vad du ska an­vän­da ki­ka­ren till, och hur du ska an­vän­da den. Ut­gå allt­så från vad du ja­gar, och hur du ja­gar. Om du mesta­dels äg­nar dig åt stil­la­sit­tan­de jakt på pass så är vik­ten ovä­sent­lig, men om du ja­gar rör­ligt och vill hål­la ne­re vik­ten så kan en mind­re och där­med lät­ta­re kikare va­ra ditt fram­gångsre­cept.

– Oav­sett vad, hur och när du ja­gar så är det ett mås­te att ha kikare. Sä­ker­hets­mäs­sigt är det myc­ket bätt­re att upp­täc­ka en för­ir­rad bär­ploc­ka­re i hand­ki­ka­ren i stäl­let för ge­nom ki­kar­sik­tet som ju sit­ter på ett skar­plad­dat va­pen, sä­ger Af­ton­bla­det Jakt & Fis­kes ex­pert Ulf Hans­son, som ut­bil­dar hund­ra­tals nya jä­ga­re per år.

– Ju bätt­re kikare du har, desto stör­re chans till en lyc­kad jakt. Men du ska na­tur­ligt­vis läg­ga dig på en ni­vå som pas­sar dig, bå­de för­sto­rings­mäs­sigt och eko­no­miskt. Det är ju ing­en idé att du kö­per en kikare för 30 000 kro­nor om det in­ne­bär att du då in­te har råd att ja­ga det jak­tå­ret, fort­sät­ter han.

Kan gö­ras mer kom­pak­ta

Vid vak­jakt i sämre ljus­för­hål­lan­den är ljusin­släpp och skym­nings­fak­tor vik­tig. Stor glugg släp­per in mer ljus, men ki­ka­rens upp­bygg­nad har ock­så be­ty­del­se. De fles­ta li­te bätt­re kikare har en kon­struk­tion som kal­las tak­kant­pris­ma, vil­ket in­ne­bär att de har ob­jek­tiv­lin­ser­na och oku­lar i en rät lin­je. Det gör att de kan byg­gas mer kom­pak­ta vil­ket pas­sar oss som le­tar en bra jakt­ki­ka­re. I fak­taru­tor­na här in­till för­kla­ras hur för­sto­ring, ljus­styr­ka och skym­nings­fak­tor fungerar, så det be­hö­ver vi in­te gå in på här.

Den and­ra van­li­ga kikar­kon­struk­tio­nen kal­las por­ro­pris­ma, det är en äld­re tek­nik där ob­jek­tiv­lin­ser­na

in­te lig­ger i lin­je med oku­la­ret, vil­ket gör ki­ka­ren stör­re. För­de­len är prislap­pen, samt att de ger ett myc­ket brett syn­fält och väl­digt hög kva­li­tet på bil­den. Det för­kla­rar var­för den upp­lev­da bil­den i min pri­va­ta Ni­kon Acu­lon A211 8x42 (köpt för 495 kro­nor på XXL-er­bju­dan­de för någ­ra år se­dan) är i pa­ri­tet med Kahles He­lia Range Fin­der 10x42 som kos­tar när­ma­re 14 000 kro­nor. Då har Kahlen för­stås la­serav­stånds­mä­ta­re, men frå­gan är om den är värd mel­lan­skill­na­den då en lös la­serav­stånds­mä­ta­re som mä­ter kor­rekt in­om jakt­li­ga av­stånd finns att kö­pa för någ­ra tu­sen­lap­par.

Ja­gar du of­ta på långa håll, som ex­em­pel­vis vid topp­få­gel­jakt el­ler kron­hjorts­jakt i Skott­land, så kan dock en kikare med in­byggd av­stånds­mä­ta­re va­ra värd in­ve­ste­ring­en tack va­re möj­lig­he­ter­na till säk­ra­re skott.

Bal­lis­tis­ka funk­tio­ner

Av de fy­ra tes­ta­de ki­kar­na med in­byggd av­stånds­mä­ta­re stic­ker två ut, Kahlen som har en be­tyd­ligt ”grum­li­ga­re” bild än övri­ga, och Zeiss Victo­ry RF som helt en­kelt är den ab­so­lut bästa. Skill­na­der­na syns ty­värr även på prislap­par­na, som ju är bruk­ligt när det hand­lar om op­tik. Bå­de Zeiss och Lei­ca har ock­så bal­lis­tis­ka funk­tio­ner, den först­nämn­da som kan an­vän­das via Blu­e­tooth och en app i te­le­fo­nen, och den and­ra kan lag­ra bal­lis­tisk in­for­ma­tion på SD-kort. De funk­tio­ner­na har vi in­te tes­tat.

Om du väl­jer en van­lig kikare ut­an tek­nis­ka fi­nes­ser så sjun­ker prislap­pen dra­ma­tiskt. Afon­bla­det Jakt & Fis­kes ab­so­lu­ta fa­vo­rit i ka­te­go­rin ”kikare vi fak­tiskt har råd att kö­pa och dess­utom vå­gar ha med oss ut i sko­gen” är en upp­stic­ka­re som tog mark­na­den med storm med lå­ga pri­ser och hög bild­kva­li­tet för någ­ra år se­dan – Del­ta Op­ti­cal. Den kikare som är tes­tad här är Del­ta Op­ti­cal Fo­rest II 10x50.

För un­der 2000 kro­nor får man en kom­pakt kikare med lins­skyd­den in­bygg­da i ki­ka­ren (så man in­te tap­par bort dem på den förs­ta jak­ten…) och med myc­ket fin bild. Läs mer om de åt­ta ki­kar­na i kom­men­ta­rer­na vid re­spek­ti­ve kikare.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.