Vad är skym­nings­fak­tor?

Jakt & Fiske - - Experten - Käl­la: hand­la­di­gi­talt.se

Skym­nings­fak­tor är ett mått på hur ef­fek­tivt ki­ka­ren släp­per ige­nom ljus vid låg­lju­sob­ser­va­tio­ner (gry­ning / skym­ning). Ett hög­re vär­de är bätt­re och ger en skar­pa­re och kla­ra­re, mer de­fi­ni­e­rad bild. För att få fram ”skym­nings­fak­tor” så mul­ti­pli­ce­rar man ob­jek­tiv­lins­di­a­me­tern med för­sto­ring­en och sen tar man

ro­ten ur det vär­det. Som ex­em­pel, en 8x32 kikare har en skym­nings­fak­tor på 16, me­dan en 20x80 kikare har en skym­nings­fak­tor på 40. Skym­nings­fak­torn är i det mesta ett bätt­re mått på en ki­ka­res låg­lju­se­gen­ska­per (jäm­fört med ”Re­la­tiv Ljus­styr­ka”). Käl­la: hand­la­di­gi­talt.se Vad är ljus­styr­ka?

För att få fram en ki­ka­res ljus­styr­ka så mul­ti­pli­ce­rar man di­a­me­tern för ut­gångs­pu­pil­len med sig själv och då får man vär­det för ”Re­la­tiv Ljus­styr­ka” som of­ta anges av till­ver­ka­re. Ut­gångs­pu­pil­len räk­nas fram såsom lins­di­a­me­tern/för­sto­ring­en. Ett vär­de på 25 el­ler hög­re be­trak­tas som ”bra” för skym­nings­ob­ser­va­tio­ner. Ljus­styr­ka är den mängd ljus som kom­mer in i ki­ka­ren. Stor­le­ken på ut­gångs­pu­pil­len är det som be­stäm­mer hur ljus bil­den blir.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.