FAKTA – GÖS (SANDER LUCIOPERCA)

Jakt & Fiske - - Fiske - Fakta: Havs och Vat­ten­myn­dig­he­ten

Gö­sen fö­re­kom­mer all­mänt i Vä­nerns, Hjäl­ma­rens och Mä­la­rens vat­ten­sy­stem och i främst grun­da, nä­rings­ri­ka sjö­ar i söd­ra Sve­ri­ge. I Ös­ter­sjön är den all­män i in­nerskär­går­dar från Ös­ter­göt­land till Upp­land, men fö­re­kom­mer än­da upp till Norr­bot­ten.

Le­ken sker från april till ju­ni i skyd­da­de om­rå­den med varmt och grum­ligt vat­ten. Lek sker även i svagt rin­nan­de vat­ten. Rom­kor­nen läggs i grun­da lek­gro­par på 1–3 me­ters djup där de klib­bar fast vid un­der­la­get som be­står av ve­ge­ta­tion, grus el­ler sten. Rom­men vak­tas av ha­nen fram till kläck­ning. Gö­sens be­stånds­sta­tus är re­la­tivt god i de sto­ra sjö­ar­na men det finns sto­ra va­ri­a­tio­ner i års­klasstor­lek. Prov­fiske­da­ta vi­sar på sta­bi­la be­stånd i Mä­la­ren och Hjäl­ma­ren även om va­ri­a­tio­ner­na mel­lan år är sto­ra. Mi­ni­mått för gös Mä­la­ren, Vä­nern, Vät­tern och Hjäl­ma­ren med an­grän­san­de vat­ten­drag är 45 cen­ti­me­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.