FAKTA – STEG FÖR STEG

Jakt & Fiske - - Fiske -

1. Bör­jar med svart

När det gäl­ler själ­va mål­ning­en bör­jar han all­tid med en grund där han gör oli­ka svar­ta möns­ter. Det kan va­ra kon­tu­rer av ett hu­vud el­ler ett öga. Se­dan kan han gö­ra rän­der el­ler så att det ser ut som små fjäll. Någ­ra sil­ver­glän­san­de fläc­kar bru­kar han spa­ra och se­dan sät­ter han pric­kar.

2. Fler fär­ger

Ef­ter det svar­ta ska­pas kon­tras­ter med hjälp av rik­tigt kla­ra fär­ger. Rött, gult och oran­ge är tre fa­vo­ri­ter.

3. Ri­ka­re möns­ter

Pric­kar, ögon el­ler fjäll må­las se­dan dit och pric­kar­na må­lar han gär­na fle­ra gång­er så de står ut li­te mer. Lju­set re­flek­te­ras i upp­höj­ning­ar­na som pric­kar­na blir. De ger ock­så mer liv åt dra­get.

4. Star­ka­re kon­tu­rer

Han an­vän­der sma­la vat­ten­fas­ta tusch­pen­nor för att för­stär­ka kon­tu­rer, lin­jer och möns­ter.

5. Na­gel­lack med sil­ver­flarn

Där gör han punk­ter och små om­rå­den så att det finns par­ti­er som kan glän­sa till och re­flek­te­ra.

6. Klar­lack

Här ha­de han en gam­mal burk med gam­mal­dags golv­lack som han an­vänt i fle­ra år. Det är ba­ra att tes­ta sig fram.

7. Nya kro­kar

Som ett sista steg sät­ter To­re på nya kro­kar. Att ha sked­drag med vas­sa kro­kar är vik­tigt för att få öring­en att fast­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.