JOR­DEN VÅR FAN­TAS­TIS­KA PLA­NET

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Sidan 1 -

På vår lil­la pla­net jor­den sker fan­tas­tis­ka, uni­ka och far­li­ga sa­ker, året runt. Har du nå­gon gång fun­de­rat på hur och var­för des­sa sa­ker hän­der? Hur li­vet på jor­den upp­stod? Vad som gör att reg­net luk­tar som det gör? Hur kak­tu­sar över­le­ver? Hur li­vet är på Antarktis? El­ler hur slukhål upp­står?

Här hit­tar du svar på al­la des­sa fun­de­ring­ar. Vi tar dig med på en spän­nan­de re­sa ge­nom djur- och växtri­ket, ge­nom vä­der och vind, för­bi jordbävningar, vul­kan­ut­brott och eldstormar. Här kan du ta del av ve­ten­skap­li­ga för­kla­ring­ar och tyd­li­ga il­lust­ra­tio­ner av allt från djur­ri­kets livs­träd till gro­dans ana­to­mi. Vem vet, du kanske lär dig nå­got nytt längs vägen? Viss­te du till ex­em­pel att regn luk­tar li­ka­dant oav­sett var i värl­den du be­fin­ner dig?

Trev­lig läs­ning!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.