Från stoft till pla­net

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Vår Fantastiska Jord -

För att kun­na för­stå hur jor­den bil­da­des mås­te vi först be­kan­ta oss med hur he­la sol­sy­ste­met kom till, och ur vad det ut­veck­la­des. Så vitt man vet bil­da­des sol­sy­ste­met för om­kring 4,6 mil­jar­der år se­dan ge­nom att ett gi­gan­tiskt stoft­moln kol­lap­sa­de av gra­vi­ta­tio­nen (tyngd­kraf­ten). Det­ta mo­le­kylmoln – el­ler in­ter­stel­lä­ra moln – var till­räck­ligt stort och tätt för att det skul­le bil­das nya mo­le­ky­ler av till ex­em­pel vä­te. Mol­net kan ha va­rit 20 par­sek (1 par­sek är li­ka med 3,26 ljusår) brett och stof­tet kan ha ut­gjort ba­ra 5 pro­cent av det­ta. När gra­vi­ta­tio­nen fick des­sa par­tik­lar att dra sig när­ma­re varand­ra blev re­sul­ta­tet en slags tidig ne­bu­lo­sa – en del av rym­den med en mas­sa som var nå­got stör­re än so­lens nu­va­ran­de mas­sa, och som till stor del be­stod av vä­te, he­li­um och li­ti­um, som ge­ne­re­ra­des av Big Bang.

Inu­ti den­na ti­di­ga ne­bu­lo­sa med­för­de gra­vi­ta­tio­nen – i sam­ver­kan med bland an­nat ett högt gas­tryck, ro­ta­tion och ore­gel­bund­na mag­ne­tis­ka fält – att ne­bu­lo­san drogs ihop till en pro­topla­ne­tär ski­va. En het, tät pro­to­stjär­na bil­da­des i mit­ten, och om­gavs av ett gi­gan­tiskt moln av gas och stoft.

Det är från den­na pro­topla­ne­tä­ra ski­va som man tror att jor­den och al­la pla­ne­ter­na bil­da­des. Tem­pe­ra­tu­ren och tryc­ket i pro­to­stjär­nans kär­na steg un­der 50 mil­jo­ner år och or­sa­ka­de kärn­re­ak­tio­ner. Vä­te fu­sio­ne­ra­de till he­li­um. Sam­ti­digt kyl­des ski­van ned och mo­le­ky­ler­na kon­den­se­ra­de till mi­ne­ral­korn. Des­sa väx­te till pyt­tesmå me­te­o­ri­ter. Det­ta bör ha skett för om­kring 4,56 mil­jar­der år se­dan. Gra­vi­ta­tio­nen drog sam­man me­te­o­ri­ter­na till allt stör­re par­tik­lar. Först till kondru­ler och se­na­re till kond­ri­ter. Det­ta sked­de bå­de som ett re­sul­tat av gra­vi­ta­tio­nen och de allt fre­kven­ta­re kol­li­sio­ner­na. Så små­ning­om ska­pa­des pla­ne­te­si­ma­ler och där­ef­ter pro­topla­ne­ter. Des­sa var fö­re­gång­a­re till al­la pla­ne­ter i sol­sy­ste­met.

För jor­dens del gick det till så att en mängd pla­ne­te­si­ma­ler bil­da­de en så pass stor klump att den fick till­räck­ligt med gra­vi­ta­tion för att dra till sig fler par­tik­lar, sten­bi­tar och me­te­o­ri­ter som ro­te­ra­de runt so­len. Det­ta gjor­de att pro­topla­ne­ten kun­de bli till­räck­ligt stor för att det skul­le ska­pas en myc­ket het kär­na. Läs mer om det­ta på näs­ta si­da.

”… en mängd pla­ne­te­si­ma­ler bil­da­de en så pass stor klump att jor­den fick till­räck­ligt med gra­vi­ta­tion för att dra till sig fler par­tik­lar, sten­bi­tar och me­te­o­ri­ter …”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.