Må­nens ur­sprung

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Vår Fantastiska Jord -

De fles­ta fors­ka­re tror idag att jor­dens en­da na­tur­li­ga sa­tel­lit bil­da­des ef­ter en kol­li­sion för un­ge­fär 4,54 mil­jar­der år se­dan. På den ti­den var jor­den fort­fa­ran­de i en tidig fas av sin ut­veck­ling och ha­de kol­li­de­rat med pla­ne­te­si­ma­ler och and­ra stenklum­par många gång­er. Kroc­kar­na fick jor­den att upp­het­tas och kär­nan att växa.

I en av des­sa kol­li­sio­ner kra­scha­de jor­den med en pla­net, som fått nam­net Theia, i sam­ma stor­lek som Mars. Da­ta ty­der på att Theia träf­fa­de jor­den i en sned vin­kel och att dess järn­kär­na sjönk in i jor­den. Sto­ra de­lar av Thei­as och jor­dens man­tel slung­a­des ut i om­lopps­ba­na runt jor­den. Ur det­ta – som var om­kring 20 pro­cent av Thei­as to­ta­la mas­sa – bil­da­des en ring av si­li­kat­ma­te­ri­al runt jor­den. På gans­ka kort tid (från ett par må­na­der upp till 100 år) sam­man­smäl­te ma­te­ri­a­let och bil­da­de må­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.