At­mo­sfä­ren blir till

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Vår Fantastiska Jord -

Tek­niskt sett har jor­den haft tre at­mo­sfä­rer un­der sin ut­veck­ling. Den första bil­da­des när pla­ne­ten sam­la­de ihop sig och be­stod av grun­däm­nen som vä­te och he­li­um, med ur­sprung från ne­bu­lo­san. Den­na at­mo­sfär var ex­tremt lätt och in­sta­bil, och för­stör­des på kort tid – i geo­lo­gisk me­ning – av sol­vin­dar och vär­men från pla­ne­tens in­re.

Näs­ta at­mo­sfär ut­veck­la­des un­der ar­ke­i­kum, som en följd av kol­li­sio­ner med and­ra him­la­krop­par och ga­ser som ström­ma­de ut vid vul­ka­nisk ak­ti­vi­tet. Den här at­mo­sfä­ren ha­de höga hal­ter av kol­di­ox­id och yt­terst li­te sy­re och var kvä­van­de för allt liv. Den ut­veck­la­des se­na­re till att bli den sy­re­ri­ka at­mo­sfär vi har idag. Det som gjor­de at­mo­sfä­ren sy­re­rik, var den snab­ba till­väx­ten av sy­re­pro­du­ce­ran­de al­ger och bak­te­ri­er i ha­vet – det första livs­for­mer man känner till på jor­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.