I fram­ti­den

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Vår Fantastiska Jord -

Att kart­läg­ga jor­dens historia de se­nas­te 4,5 mil­jar­der åren är väl­digt svårt, men att sä­ga nå­got sä­kert om fram­ti­den är fak­tiskt myc­ket lät­ta­re. Det he­la tar slut när so­len dör och upp­slu­kar jor­den om un­ge­fär 7,5 mil­jar­der år. Den väx­an­de so­len kom­mer att ko­ka bort ha­vet och brän­na jor­den till en en­da stor kolklump många år in­nan det sker. Vår värld är väl­digt sår­bar, oav­sett om det hand­lar om sto­ra him­la­krop­par som slog ned och utro­ta­de di­no­sau­ri­er­na, el­ler om en super­no­va ex­plo­de­rar för nä­ra jor­den och dödar allt liv ge­nom sin strål­ning. Om so­lens strål­ning skul­le bli för stor, skul­le det dö­da al­la väx­ter som pro­du­ce­rar sy­ret vi mås­te ha. Den värld vi känner till kom­mer in­te att va­ra för all­tid, pre­cis som jor­den ti­digt un­der ar­ke­i­kum för­änd­ra­des full­stän­digt. Vi har även en del av an­sva­ret för att lev­nads­för­hål­lan­de­na på jor­den in­te ska för­stö­ras. Om det än­då skul­le in­träf­fa, får vi hop­pas att vi kan flyt­ta till en an­nan pla­net som är li­ka spe­ci­ell som jor­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.