Går det att stop­pa en or­kan?

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Vädret -

Vi kan in­te sty­ra vädret … el­ler? Vis­sa fors­ka­re för­sö­ker på­ver­ka vädret ge­nom att för­änd­ra mol­nens eg­na pro­ces­ser ge­nom att ut­sät­ta dem för ke­mis­ka äm­nen som kol­di­ox­id, kal­ci­um­klo­rid och sil­ver­jo­did. Den­na me­tod har ut­nytt­jats för att få det att bör­ja reg­na un­der tor­ka och för att för­hind­ra stor­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.