Kan man be­räk­na hur långt bort en storm är?

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Vädret -

Blix­tar och ås­ka föl­jer all­tid varand­ra ef­tersom ås­kan är lju­det blix­ten ska­par. Blix­tar­na kan va­ra upp mot 30 000 gra­der Celsi­us, så luf­ten de rör sig ge­nom blir ex­tremt varm och ut­vid­gar sig snabbt. Lju­det av att luf­ten ut­vid­gar sig kal­las ås­ka och lig­ger i ge­nom­snitt på om­kring 120 de­ci­bel. Du kan jäm­fö­ra det med en mo­tor­såg som har om­kring 125 de­ci­bel. Ibland kan du se blix­ten ut­an att hö­ra ås­kan, det är för att blix­ten är så långt bort att du in­te kan hö­ra det. Då ljus har hög­re has­tig­het än ljud, kom­mer du all­tid att se blix­ten in­nan du hör den.

1. Bör­ja räk­na

Bör­ja att räk­na när du ser en blixt. Ett tid­ta­garur är bäs­ta hjälp­med­let.

2. Tre se­kun­der

Re­geln: för var tred­je se­kund som pas­se­rar är blix­ten 1 km bort.

3. Räk­na ut

Slu­ta räk­na ef­ter ås­kan och räk­na ut av­stån­det. Om åsk­o­vädret var pre­cis i när­he­ten mås­te du vid­ta nöd­vän­di­ga sä­ker­hets­åt­går­der.

Det är mest blix­tar när det är som­mar och varmt. vä­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.