Var­för blir det storm?

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Vädret -

Be­ro­en­de på var den star­tar kan en storm i vis­sa fall om­ta­las som en tro­pisk cyk­lon el­ler ty­fon. Den upp­står all­tid över ha­ven runt ekva­torn på grund av den var­ma, fuk­ti­ga luf­ten. När den­na luft sti­ger och bil­dar moln kom­mer det mer varm, fuk­tig luft in i låg­trycks­om­rå­den un­der mol­nen. Den­na cy­kel fort­sät­ter och allt­ef­tersom bör­jar luf­ten att rö­ra sig snab­ba­re.

När vin­den kom­mer upp i 119 km/h är stor­men en or­kan. När or­ka­nen träf­far land blir vin­den grad­vis sva­ga­re och stan­nar av helt på grund av bris­ten på varm havs­luft. Dessvär­re kan or­ka­ner rö­ra sig långt över land in­nan e mis­ter sin styr­ka. De kan fö­ra med sig enor­ma mäng­der regn och vin­dar­na kan or­sa­ka stor ska­da i be­fol­ka­de om­rå­den.

Hur varm är en blixt? 27 760 ˚C

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.