Vad ha­de hänt med vädret om vi in­te ha­de haft må­nen?

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Vädret -

Det är svårt att ve­ta ex­akt vad som ha­de hänt med vädret på jor­den om må­nen för­svann, men det ha­de in­te va­rit po­si­tivt. Må­nen styr tids­vatt­net och tids­vatt­net på­ver­kar vå­ra vä­der­möns­ter. Jor­dens ro­ta­tion ha­de dess­utom för­änd­rats. På ett sätt kan man sä­ga att må­nen sak­tar in oss li­te, så jor­den ha­de för­mod­li­gen bör­jat ro­te­ra snab­ba­re. Läng­den på dag och natt ha­de allt­så för­änd­rats. Om må­nen för­svann skul­le det även på­ver­ka jor­dens lut­ning. Det är den­na lut­ning som ska­par vå­ra års­ti­der. Vis­sa stäl­len ha­de bli­vit myc­ket kal­la­re och and­ra stäl­len ha­de det bli­vit myc­ket var­ma­re. Vi får in­te hel­ler glöm­ma att själ­va för­stö­rel­sen av må­nen ha­de på­ver­kat oss. Enor­ma mäng­der damm och sand ha­de bloc­ke­rat sol­lju­set. Dess­utom ha­de må­nens res­ter fal­lit ned på jor­den. Ett regn­fall av mån­sten ha­de dö­dat många och för­stört stä­der. Ste­nar sto­ra som berg ha­de lan­dat i ha­ven och det ha­de ska­pat otäc­ka vå­gor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.