VAR­FÖR HAR VIS­SA STÄ­DER SITT EGET MIKROKLI­MAT?

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Vädret -

Vis­sa sto­ra met­ro­po­ler har ett eget mikrokli­mat, ett eget kli­mat som är an­norlun­da jäm­fört med om­kring­lig­gan­de om­rå­de. Of­ta be­ror det­ta på de sto­ra mäng­der­na be­tong, as­falt och stål som finns i sta­den. Det­ta är ma­te­ri­al som hål­ler kvar och re­flek­te­rar vär­me, som in­te ab­sor­be­rar vat­ten och som där­för gör sta­den var­ma­re om nat­ten. Det­ta speciella fe­no­men kal­las en ur­ban vär­meö och kan även upp­stå vid ex­trem ener­gi­för­bruk­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.