VAD GÖR EN VÄDERSATELLIT?

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Vädret -

GOES (Ge­osta­tio­na­ry Ope­ra­tio­nal En­vi­ron­men­tal Sa­tel­li­te) drivs av US Na­tio­nal En­vi­ron­men­tal Sa­tel­li­te, Da­ta and In­for­ma­tion Ser­vice (NESDIS) och be­står hu­vud­sak­li­gen av fy­ra geo­syn­kro­na sa­tel­li­ter. Det finns även and­ra geo­sa­tel­li­ter som an­ting­en har and­ra an­vänd­nings­om­rå­den el­ler är in­ak­ti­va. NOAA:S Na­tio­nal We­at­her Ser­vice an­vän­der GOES för att för­ut­se vädret, till me­te­o­ro­lo­gisk forsk­ning och för att le­ta ef­ter stor­mar. Sa­tel­li­ter­na skic­kar bil­der av jor­den, med da­ta om tem­pe­ra­tur, moln­täc­ke och luft­fuk­tig­het. De skic­kar även in­for­ma­tion om so­lens ak­ti­vi­tet och rym­den när a jor­den. På det­ta sätt kan vi få in­for­ma­tion om sol­stor­mar och geo­mag­ne­tis­ka stor­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.