Var­för är du säk­ra­re i en bil när det ås­kar och blixt­rar?

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Vädret -

Förr trod­de man att gum­midäc­ken på bi­lar­na fun­ge­ra­de som åsk­le­da­re och att det var där­för du var säk­ra­re i bi­len. Den egent­li­ga an­led­ning­en är me­tall­skro­vet. Me­tal­len le­der elekt­ri­ci­tet och blix­ten går ner i mar­ken ut­an att på­ver­ka nå­got el­ler nå­gon i bi­len. Det­ta kal­las Fa­ra­days bur. Det kan va­ra far­ligt att an­vän­da en te­le­fon med sladd el­ler an­nat som går på ström un­der ett åso­vä­der. Blix­ten kan trans­por­te­ra sig längs led­ning­ar­na. Mo­bil­te­le­fo­ner och tråd­lö­sa te­le­fo­ner är där­e­mot helt säk­ra. Det är ock­så smart att und­vi­ka att an­vän­da fö­re­mål som är gjor­da av me­tall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.