Hur ska­par so­len års­ti­der­na?

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Vädret -

Vi har års­ti­der då jor­den går i en ba­na runt so­len, samt att jor­dens ax­el har en svag lut­ning. Den de­len av jor­den som får mest di­rekt sol­ljus har vår och som­mar, me­dan den and­ra de­len av jor­den har höst och vin­ter. Un­der lop­pet av de var­ma må­na­der­na står so­len hög­re på him­len, det är lju­sa­re läng­re och strå­lar­na är mer rik­ta­de di­rekt mot oss. Un­der det kal­la halv­å­ret är sol­strå­lar­na in­te li­ka star­ka och so­len står läg­re på him­len. Des­sa skill­na­der be­ror på lut­ning­en. Me­dan de som bor i norr gör sig re­do för vin­ter kan de som bor sö­derut kanske lig­ga och so­la sig på stran­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.