Vad är skill­na­den på regn, slask och snö?

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Vädret -

När det gäl­ler ne­der­börd, är det tem­pe­ra­tu­ren som av­gör vad som kom­mer ned från mol­nen. Om luf­ten är full med vat­ten bör­jar vat­ten­ång­an ska­pa moln runt is, salt el­ler an­nat. Om det fort­sät­ter väx­er vat­ten­drop­par­na sig stör­re och stör­re tills de är tunga nog att fal­la som regn. Om luf­ten är till­räck­ligt kall för att fry­sa ned vat­ten­drop­par­na (-31 gra­der Celsi­us) blir det snö. Slask är nå­got mitt emel­lan, ne­der­bör­den bör­jar som snö, men pas­se­rar ge­nom ett la­ger med var­ma­re luft in­nan den når mar­ken. Det­ta gör att de­lar av snön smäl­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.