Hur upp­står en tor­na­do? Po­lar­luft Det be­hövs en kall front med väl­digt torr luft för att ska­pa en tor­na­do.

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Vädret -

Tor­na­dor upp­står un­der våld­sam­ma ovä­ders­stor­mar som kal­las su­per­cel­ler. De ska­pas när po­lar­luft kom­mer i kon­takt med tro­pisk luft i en osta­bil at­mo­sfär. Su­per­cel­ler in­ne­hål­ler en ro­te­ran­de upp­drift som kal­las meso­cyk­lon. Den­na hål­ler igång tor­na­don un­der lång tid. Stark vind ökar ro­ta­tions­has­tig­he­ten mer och mer, än­da tills det upp­står en tratt. Där finns ett låg­trycks­om­rå­de som längst ned su­ger åt sig allt det kom­mer över. Så fort den­na tratt kom­mer i kon­takt med mar­ken har vi en tor­na­do.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.