Vad är en vä­der­front? Regn­by­ar Kläm­mer sig un­der Kall­front

Då kall luft har hög­re tät­het ki­lar den sig of­ta fast un­der den var­ma luf­ten. Det­ta kan le­da till ky­li­ga vin­dar. Kal­la fron­ter lig­ger i låg­tryck, vid grän­sen där den kal­la luf­ten pres­sar bort den var­ma luf­ten så luft­tem­pe­ra­tu­ren sjun­ker. Om det är hög fuk

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Vädret -

En vä­der­front är ett me­te­o­ro­lo­giskt be­grepp som in­ne­bär grän­sen mel­lan två luft­mas­sor med oli­ka tät­het, tem­pe­ra­tur och fuk­tig­het. På vä­der­kar­tan är de mar­ke­ra­de med lin­jer och sym­bo­ler. De fles­ta vä­derr upp­står på grund av mö­tet mel­lan oli­ka vä­der­fron­ter.

Hur varm var den var­mas­te dagen i histo­ri­en? Den 13 sep­tem­ber 1922 upp­mät­tes 58 °C i Al Azi­ziy­ah i Li­by­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.