Det­ta hän­der om du blir träf­fad av blix­ten

De fles­ta kropps­de­lar kom­mer att på­ver­kas.

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Vädret -

När en män­ni­ska träf­fas av blix­ten kom­mer de­lar av blix­tens ladd­ning spri­da sig över hu­den och de­lar av den går in i krop­pen. Ju mer av blix­ten som går in i krop­pen, desto stör­re in­re ska­dor or­sa­kar den. Det är van­li­gast att hjär­tat ska­das och de fles­ta män­ni­skor som av­li­der av blixt­ned­slag dör av hjärt­stil­le­stånd. Dju­pa ska­dor på väv­nad längs om­rå­det där ström­men pas­se­rar kan ock­så fö­re­kom­ma, van­ligt­vis där blix­ten går in och ut ge­nom krop­pen. Blix­ten kan ock­så gö­ra att off­ret fy­siskt hop­par till. Det­ta be­ror på att ladd­ning­en ome­del­bart drar ihop musk­ler­na i krop­pen.

Bränn­ska­dor är det mest syn­li­ga re­sul­ta­tet av att bli träf­fad av blix­ten. Den elekt­ris­ka ladd­ning­en vär­mer upp al­la ob­jekt i kon­takt med hu­den till höga tem­pe­ra­tu­rer. Det­ta kan gö­ra att ex­em­pel­vis klä­der smäl­ter och fast­nar i hu­den. Bränn­ska­dor or­sa­ka­de av blixt­ned­slag kon­cen­tre­ras of­ta runt kon­takt­punk­ten. Off­rets hu­vud, nac­ke och skuld­ror drab­bas värst.

Ef­ter­verk­ning­ar­na av blixt­ned­slag kan va­ra min­nes­för­lust, kram­per, ska­dad mo­to­rik, hör­sel­ned­sätt­ning, tin­ni­tus, blind­het, sömn­stör­ning­ar, för­vir­ring, stick­ning­ar i hu­den och dom­ning­ar. Des­sa symp­tom ut­veck­lar sig in­te all­tid ome­del­bart och vis­sa, sär­skilt neu­ropsy­ki­a­tris­ka pro­blem (syn och hör­sel), ut­veck­lar sig över tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.