Så för­änd­rar eldstormar vädret

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Vädret -

Eldstormar kan fri­gö­ra li­ka myc­ket ener­gi som ett ovä­der. Varm luft ovan­för bran­den är lät­ta­re än den om­gi­van­de luf­ten, vil­ket gör att den sti­ger. Den sti­gan­de luf­ten ska­par en skors­stens­lik­nan­de luft­ström. Det blir en tor­na­do­lik­nan­de struk­tur där luft sti­ger i höga has­tig­he­ter. Det kan bli he­la 270 kilo­me­ter i tim­men (un­der rätt för­ut­sätt­ning­ar)!

Sva­la­re luft kas­tas in i tom­rum­met bakom den sti­gan­de luf­ten och det­ta ska­par våld­sam­ma vin­dar som slår sam­man fle­ra brän­der till en in­ten­siv en­het. Det blå­ser dess­utom in sy­re, trä och an­nat bränn­bart ma­te­ri­al som fun­ge­rar som bräns­le och för­stär­ker bran­den.

Tur­bu­lent luft som virv­lar runt den he­ta luft­ström­men kan ge upp­hov till brand­tor­na­dos och spot­ta ur sig lå­gor. Des­sa kan an­tän­da träd och hus fle­ra me­ter bort, vil­ket kan öka ka­ta­stro­fens om­fatt­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.