Så be­käm­pas eldstormar

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Vädret -

Brand­män, luft­patrul­ler och ut­kiks­pos­ter hjälps åt för att upp­täc­ka brän­der­na ti­digt, in­nan de hin­ner spri­da sig. När en brand väl star­tat kom­mer he­li­kopt­rar och tank­flyg­plan till platsen. De släp­per tu­sen­tals li­ter vat­ten, skum el­ler eld­häm­man­de ke­mi­ka­li­er runt bran­den. Sam­ti­digt job­bar rädd­nings­tjänst för att av­lägs­na allt bränn­bart ma­te­ri­al i när­he­ten. Det går att re­du­ce­ra ris­ken för brand ge­nom att brän­na över­flö­dig ve­ge­ta­tion på ett kon­trol­le­rat sätt.

Över­ras­kan­de nog kan det­ta fak­tiskt va­ra till för­del för vis­sa väx­ter och djur. Ka­na­den­sisk con­tor­ta är till ex­em­pel till viss del be­ro­en­de av brän­der för att kun­na spri­da si­na frön. Eld­ning för­stör dess­utom sju­ka träd och öpp­nar upp tä­ta skogs­land­skap för nya ty­per av gräs och bus­kar, nå­got som ger fö­da till nöt­kre­a­tur och rå­djur.

Ve­ge­ta­tio­nen i brandut­sat­ta om­rå­den åter­häm­tar sig of­ta snabbt ef­ter brän­der. Väx­ter som ädel­gran har till ex­em­pel brand­sä­ker bark, även om den ba­ra kan stå emot vär­me till en viss grad. Mar­kä­ga­re kan bi­dra till åter­hämt­ning­en ge­nom att pla­ce­ra ut torv­strö och plan­te­ra ny växt­lig­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.