Så fun­ge­rar fo­to­syn­te­sen

På in­si­dan av mat­fa­bri­ken.

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Växtriket -

På gre­kis­ka be­ty­der or­det ”pho­to­synt­he­sis” att sät­ta sam­man nå­got ge­nom att an­vän­da ljus. Det är en en­kel sam­man­fatt­ning av vad det rör sig om. Det är in­te helt rik­tigt att sä­ga att fo­to­syn­te­sen gör ljus till mat, men den är en kraft­käl­la för en ke­misk re­ak­tion som för­änd­rar kol­di­ox­id och vat­ten till mat. Ener­gin i ljuspar­tik­lar­na ökar elektro­ner­na i pig­ment­mo­le­ky­ler­na (det grö­na i bla­den) så att ener­gi­ni­vån höjs. En elekt­risk ladd­ning bil­das. Det do­mi­ne­ran­de pig­men­tet i väx­ter – klo­ro­fyll – ab­sor­be­rar hu­vud­sak­li­gen blått, rött och vi­o­lett ljus, men det re­flek­te­rar grönt ljus. Det är här­i­från väx­ter­nas grö­na fär­gen kom­mer. I någ­ra blad bryts klo­ro­fyl­let ned om hös­ten och gör andra­pig­ment syn­li­ga som re­flek­te­rar gult, rött och li­la. Pig­men­ten är en del av de or­ga­nel­ler (spe­ci­a­li­se­ra­de de­lar av cel­len) som kal­las klo­ro­plas­ter. Det är de som över­för ener­gin från de spän­nings-fyll­da elektro­ner­na i pig­men­ten till mo­le­ky­ler­na och en­zy­mer­na som full­föl­jer fo­to­syn­te­sen.

PÅ KAR­TAN Hur myc­ket av vår pla­net är täckt av skog? 40 mil­jo­ner kvadrat­kilo­me­ter, el­ler en tred­je­del av jor­dens lan­da­re­al, är täckt av skog. 34 % Res­ten av värl­den 20 % Ryss­land 12 % Bra­sil 8 % USA 8 % Ka­na­da 5 % Ki­na 4% Austra­li­en 3 %...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.