Blad

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Växtriket -

Des­sa grö­na de­lar är vi­ta­la för plan­tans för­må­ga att ska­pa sin egen mat. Fo­to­syn­te­sen gör att en växt kan pro­du­ce­ra kol­hyd­ra­ter av ener­gin från so­len. Bla­den ex­po­ne­rar där­för så myc­ket av ytan som möj­ligt, för att ta upp mesta möj­li­ga sol­ljus. De vri­der sig till och med mot so­len för max­i­mal ab­sorp­tion.

Nod, kopp­lings­punkt för en gren el­ler ett blad Märg/ stjälk­ka­nal Hud/skal Bla­då­rer Rottrå­dar Des­sa trå­dar på ro­ten har ett stort yt­om­rå­de, så att de kan su­ga upp vat­ten och mi­ne­ra­ler (spe­ci­ellt kvä­ve och sva­vel) än­nu mer ef­fek­tivt. Det sker an­ting­en...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.