5 FAKTA OM KAFFEODLING

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Växtriket -

Kli­mat 1

Tem­pe­ra­tur och regn på­ver­kar till­väx­ten. Ing­en kaf­fe­sort kan över­le­va tem­pe­ra­tu­rer ned mot 0 °C el­ler kal­la­re och 150–200 cen­ti­me­ter regn per år är nöd­vän­digt för en livs­kraf­tig växt.

Ar­ter 2

Det finns två hu­vud­ar­ter, ara­bi­ca och ro­bus­ta. Des­sa od­las i sto­ra de­lar av värl­den, men hu­vud­ak­li­gen od­las ara­bi­ca i Sy­da­me­ri­ka och ro­bus­ta i Afri­ka.

Tid 3Väx­ter­nas

blom­ning och bä­re­nas mog­nad va­ri­e­rar. Van­ligt­vis det tar ara­bi­ca-ar­ter­na sju må­na­der och ro­bus­ta om­kring nio. Bä­ren är mog­na när de är mörk­rö­da.

Sjuk­do­mar 4

Kaf­fe­väx­ter är käns­li­ga för sjuk­do­mar och pa­ra­si­ter som an­gri­per plan­ta­ger­na var­je år. Svam­pen kaf­fe­blads­rost är re­la­tivt van­lig.

5 Op­ti­me­ring Idag

kan det pro­du­ce­ras upp till 1,3 ton kaf­fe på om­kring 4 000 kvadrat­me­ter. Det­ta är mer än vid tra­di­tio­nel­la me­to­der som ba­ra ger om­kring 0,2–0,4 ton.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.