Värl­dens störs­ta vat­ten­fall

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Landskapet -

Det­ta är en svår frå­ga ef­tersom det in­te finns nå­got stan­dard­mått att mä­ta vat­ten­fall på. Vis­sa ut­går från höj­den, and­ra från bred­den, men det högs­ta av dem al­la, Ang­el­fal­len, är ba­ra någ­ra få me­ter brett tvärs över klip­pav­sat­sen, så det är långt ifrån det bre­das­te. And­ra grup­pe­rar vat­ten­fall i tio ka­te­go­ri­er ba­se­rat på vo­ly­men som fal­ler över av­sat­sen. Det finns pro­blem med al­la me­to­der. Boyo­ma­fal­len i Kon­go är ett av de störs­ta vat­ten­fal­len i värl­den ef­ter vo­lym, men vis­sa häv­dar att det virv­lan­de vattnet ba­ra räk­nas som for­sar. Form är ett po­pu­lärt och en­kelt, men ove­ten­skap­ligt, sätt att klas­si­fi­ce­ra vat­ten­fall på, ef­tersom vis­sa av dem (bok­stav­ligt ta­lat) fal­ler in­om fle­ra oli­ka ka­te­go­ri­er.

Block

Fler­stegs

Häst­svans

Bål­skål

Fritt fall

Sol­fjä­der

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.