50 fakta om vädret

Vädret är stän­digt ak­tu­ellt. Här sva­rar vi på allt du fun­de­rat på om vä­der och vind.

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Innehåll -

Vi tyc­ker om att kun­na kon­troll­era värl­den run­tom oss, men vädret – för­änd­ring­ar­na i jor­dens at­mo­sfär som bland an­nat ger oss regn, snö, vind, vär­me och ky­la – är en av de sa­ker vi in­te kan sty­ra. Kanske är det där­för vi blir så gla­da över en dag med strå­lan­de sol och klar­blå him­mel, el­ler hän­för­da av den spek­ta­ku­lä­ra sy­nen av en blixt. Me­te­ro­lo­ger­na har kom­mit långt när det gäl­ler att för­ut­se vä­der, upp­täc­ka för­änd­ring­ar och för­med­la vad för slags vä­der vi kan vän­ta oss. De har dock in­te all­tid rätt. Det är in­te de­ras fel – vi har fort­fa­ran­de in­te full för­stå­el­se för al­la fak­to­rer som bi­drar till att vädret för­änd­rar sig. Fram tills vi gör det kan in­te vä­der­pro­gno­ser­na va­ra ex­ak­ta.

Det­ta är vad vi fak­tiskt vet: allt vä­der bör­jar med skill­na­der i luft­tem­pe­ra­tur och fuk­tig­het i at­mo­sfä­ren. Det lå­ter gans­ka en­kelt, el­ler hur? Egent­li­gen in­te. Tem­pe­ra­tur och fuk­tig­het va­ri­e­rar kraf­tigt och är be­ro­en­de av många oli­ka fak­to­rer. Vä­der på­ver­kas bland an­nat av jor­dens ro­ta­tion, var du bor, vil­ken vin­kel sol­strå­lar­na träf­far i, hur högt du bor och hur nä­ra ha­vet du be­fin­ner dig. Al­la des­sa fak­to­rer le­der till för­änd­ring­ar i det at­mo­sfä­ris­ka tryc­ket. At­mo­sfä­ren är ka­o­tisk, vil­ket be­ty­der att en li­ten, lo­kal för­änd­ring kan ha stor in­ver­kan på vädret i ett stör­re om­rå­de. Det är där­för det är sär­skilt svårt att för­ut­sä­ga vädret för mer än ba­ra någ­ra da­gar i ta­get.

Hur många blixt­ned­slag sker var­je se­kund? 100

Hur många ak­ti­va ovä­der finns det sam­ti­digt? 2 000

Hur högt upp är ett moln i ge­nom­snitt? 2 000 m

Hur varm är so­len? Kär­nan är om­kring 15 000 000 ˚C

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.