Var­i­från kom­mer sur ne­der­börd?

Du kanske har sett hur sur ne­der­börd på­ver­kar sta­ty­er av kalk­sten, men var­i­från kom­mer det­ta för­ödan­de regn?

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Innehåll -

Allt regn­vat­ten är li­te surt ef­tersom kol­di­ox­id i at­mo­sfä­ren lö­ses upp i vat­ten och ska­par kol­sy­ra. Su­ra­re ne­der­börd än så kan dock för­stö­ra sten­struk­tu­rer, ska­da grö­dor och för­o­re­na flo­der. Sur ne­der­börd bil­das i at­mo­sfä­ren när gif­ti­ga ga­ser från mänsk­lig ak­ti­vi­tet släpps ut och blan­das med fuk­tig­he­ten i ne­der­bördsmol­nen. Kraft­verk som drivs med fos­si­la bräns­len samt ben­sin- och die­sel­bi­lar släp­per du ke­mis­ka ga­ser. Of­tast hand­lar det om svavel­di­ox­id (SO2) och kvä­ve­ox­i­der (NOX) som re­a­ge­rar och blir su­ra när de blan­das med vat­ten.

Ox­i­de­ring med sva­vel och kvä­ve Kvä­ve Sva­vel Sy­re Blå: Gul: Röd:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.