Var­för blir him­len röd?

Him­lens kvälls­rod­nad kom­mer av att so­lens strå­lar bryts an­norlun­da.

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Innehåll -

Vid sol­upp­gång el­ler sol­ned­gång glö­der of­ta him­len i rö­da to­ner. Or­sa­ken är en­kel. Det be­ror på hur sol­strå­lar­na re­ser från so­len och upp mot him­len vid des­sa tid­punk­ter. So­lens lå­ga po­si­tion, kom­bi­ne­rat med det tjoc­ka at­mo­sfä­ris­ka lag­ret som sol­strå­lar­na mås­te tränga ge­nom, gör att strå­lar med kor­ta våg­läng­der bryts. Det är en­dast strå­lar­na med de längs­ta våg­läng­der­na som kom­mer ge­nom och det­ta för­kla­rar var­för vi ba­ra ser rött på him­len. Him­lens färg har an­vänts för att för­ut­sä­ga vädret in­nan mer ve­ten­skap­li­ga me­to­der ut­veck­la­des. Vä­der rör sig nor­malt ös­terut. Af­ton­rod­nad in­di­ke­rar att det finns spric­kor bland mol­nen och att moln­täc­ket är på väg att rö­ra sig ös­terut. Om det där­e­mot är rö­da moln på mor­go­nen kan det be­ty­da att det är på väg att bli mu­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.