Vin­dens ky­lef­fekt

Var­för gör vin­den att tem­pe­ra­tu­ren känns kal­la­re än vad den är?

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Innehåll -

Det­ta fe­no­men vi­sar hur snabbt krop­pen för­lo­rar vär­me på grund av vind och lå­ga tem­pe­ra­tu­rer. När det är kallt ute känner du na­tur­ligt­vis ky­lan, men när vind träf­far ex­po­ne­rad hud känns det än­nu kal­la­re. Det­ta be­ror på att krop­pen för­lo­rar mer vär­me ju star­ka­re vin­den blir. Först sker ett ytt­re tem­pe­ra­tur­fall och där­ef­ter ett all­var­li­ga­re, in­re tem­pe­ra­tur­fall. Vis­sa me­te­ro­lo­gin­sti­tut be­skri­ver hur stor ef­fekt det­ta fe­no­men har. Om tem­pe­ra­tu­ren till ex­em­pel är 18 gra­der och vin­den rör sig i 24 kilo­me­ter i tim­men kom­mer tem­pe­ra­tu­ren tt kän­nas som -28 gra­der. Då får hu­den köldska­dor på ba­ra 30 mi­nu­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.