Luk­ten av regn

Ne­der­börd ska­par en di­stinkt lukt som är li­ka­dan över he­la värl­den.

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Innehåll -

Det går att kän­na luk­ten av regn re­dan in­nan det har fal­lit. Blix­tar kan de­la kvä­ve- och sy­re­mo­le­ky­ler­na i at­mo­sfä­ren och gö­ra dem till själv­stän­di­ga ato­mer. Des­sa re­a­ge­rar se­dan med sal­pe­ter­sy­ra, som i sin tur kan re­a­ge­ra och bil­da ozon. Ozon luk­tar li­te som klor och har en spe­ci­ell ka­rak­tär som vi as­so­ci­e­rar med regn. Luk­ten sprids med vin­den, och där­för kan vi ibland för­ut­se regn ge­nom hur det dof­tar.

En an­nan lukt som as­so­cie­ras med regn är petrichor. Ef­ter lång­va­rit torrt vä­der kom­mer det första reg­net med en spe­ci­ell doft och den­na doft är lik­dan oav­sett var i värl­den du be­fin­ner dig. Luk­ten kal­las petrichor. Petrichor upp­täck­tes av ett par au­stra­li­ens­ka fors­ka­re på mit­ten av 1960-ta­let och be­ror på två ke­mi­ka­li­er. Den ena ut­sönd­ras från en spe­ci­ell bak­te­rie i jor­den och den and­ra är en olja som ut­sönd­ras av törs­ti­ga väx­ter. Des­sa två blan­das på mar­ken och när det reg­nar kom­mer luk­ten av petrichor hit­ta sin väg till nä­san.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.