Var­för är mol­nen vi­ta?

Lär dig de grund­läg­gan­de prin­ci­per­na bakom mol­nens vi­ta färg.

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Innehåll -

Moln bil­das när fuk­tig luft sti­ger och kyls neds. Ång­an ex­pan­de­rar och blir till små drop­par. Mol­nen får ba­ra sin vi­ta färg om drop­par­na är till­räck­ligt sto­ra att spri­da syn­ligt ljus i al­la rikt­ning­ar. Syn­ligt ljus är en form av elektro­mag­ne­tisk strål­ning och var­je färg vi ser har oli­ka våg­läng­der. Vitt ljus in­ne­hål­ler där­e­mot li­ka sto­ra mäng­der av al­la fär­ger i spektru­met. När sol­ljus träf­far de in­di­vi­du­el­la vat­ten­drop­par­na i ett moln sprids våg­läng­der av ljus i al­la rikt­ning­ar. När det kom­mer till tjoc­ka moln som be­står av väl­digt tätt pac­ka­de drop­par kom­mer mol­nen att se mör­ka­re ut. Det­ta sker när mind­re ljus tar sig ge­nom mol­nets bas. Om du tit­tar på ett ovä­dersmoln ovan­i­från är det vitt, det ser ba­ra mörkt ut från mar­ken ef­tersom det är så li­te sol­ljus som träng­er ge­nom.

” Om du tit­tar på ett ovä­dersmoln ovan­i­från är det vitt ....”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.