Regnskug­ga

Var­för ska­pas det ibland en öken på ena si­dan av ett berg?

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Innehåll -

Regnskug­ga är ett om­rå­de som får väl­digt li­te ne­der­börd på grund av sto­ra hin­der, van­ligt­vis sto­ra berg. Så­da­na hin­der bloc­ke­rar vägen för fuk­ti­ga ne­der­bördsmoln. Bakom den­na bar­riär är det van­ligt att det ska­pas ett skug­gom­rå­de med oer­hört tor­ra för­hål­lan­den. Det­ta sker på grund av pro­ces­ser som in­vol­ve­rar ned­kyl­ning och av­dunst­ning. Ber­gets lo­vart­si­da tar emot sto­ra mäng­der ne­der­börd, me­dan si­dan i lä blir ex­tremt torr. Det­ta kan le­da till dra­ma­tis­ka kon­tras­ter mel­lan ber­gets två si­dor. I ex­tre­ma fall kan öken bil­das på ena si­dan, men in­te på den and­ra. Den var­ma, tor­ra vin­den som blå­ser ned från lä­si­dan kal­las för föhn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.