Kli­mat i grot­tor

Ki­nas mest im­po­ne­ran­de grott­sy­stem har ut­veck­lat ett eget mikrokli­mat.

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Innehåll -

Iskydd från sol, regn och vind är det lätt att tro att de me­te­o­ro­lo­gis­ka för­hål­lan­de­na i hålor och grot­tor ald­rig för­änd­ras. Det är fak­tiskt så att kli­ma­tet va­ri­e­rar av­se­värt in­te ba­ra från stäl­le till stäl­le, men även inu­ti sam­ma grot­ta. Grott­sy­ste­met Er Wang Don i Chong­qing-pro­vin­sen i Ki­na (hu­vud­bil­den) är ett bra ex­em­pel på det­ta. Des­sa grot­tor har näm­li­gen ett all­de­les eget vä­der. Det­ta sker främst på grund av att grot­tor­na är helt av­skär­ma­de från om­giv­ning­en. I Er Wang Dong-grot­tor­na be­ror det va­ri­e­ran­de vädret på en oba­lans i den lo­ka­la to­po­lo­gin. Det finns fle­ra tunn­lar till grot­tor­na där vind kan blå­sa in. När vin­den fång­as un­der jor­den sam­lar den upp fukt. Där­ef­ter rör den sig in i de stör­re kam­mar­na, som Cloud Lad­der Hall – den näst störs­ta na­tur­li­ga grot­tan i värl­den. Den är sex mil­jo­ner ku­bik­me­ter stor! Den fuk­ti­ga luf­ten lät­tar och rör sig upp­åt när den kom­mer in i det sto­ra, öpp­na rum­met. Det finns många in­gång­ar till grot­tan, men ut­gång­ar­na är fär­re och långt ifrån varand­ra. I det här rum­met är ut­gång­en ett hål i ta­ket, runt 250 me­ter från gol­vet. Det­ta ska­par en flask­hal­sef­fekt. När den fuk­ti­ga luf­ten träf­far ett sva­la­re skikt nä­ra ut­gång­en, kon­den­se­rar små vat­ten­drop­par och bil­dar dim­ma och dis. I vis­sa av de and­ra rum­men spe­lar väx­ter och vat­ten­drag på mar­ken ock­så en av­gö­ran­de roll för det lo­ka­la kli­ma­tet.

Även grot­tor ut­an myc­ket kon­takt med om­värl­den upp­le­ver va­ri­a­tio­ner i kli­ma­tet. De ut­sätts näm­li­gen fort­fa­ran­de för för­änd­ring­ar i at­mo­sfä­riskt tryck och geo­ter­misk ak­ti­vi­tet, till ex­em­pel när vär­me från jor­dens in­re träng­er in ge­nom grott­gol­vet. I så­da­na grot­tor är va­ri­a­tio­ner­na i kli­mat mind­re och sker un­der en läng­re pe­ri­od.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.