Så kan vi för­ut­spå vä­der

Ta med pa­ra­ply el­ler in­te? Så här ska­pas de vik­ti­ga vä­der­pro­gno­ser­na.

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Innehåll -

Det är ing­en ny­het att vädret är oför­ut­säg­bart. Hur är det då möj­ligt att för­ut­spå det? De fles­ta vä­der­fe­no­men in­träf­far som ett re­sul­tat av mö­tet mel­lan var­ma och kal­la luft­mas­sor. Des­sa mas­sor kal­las för fron­ter och det är här de störs­ta vä­der­va­ri­a­tio­ner­na, som ne­der­börd och hår­da vin­dar, sker. När en luft­mas­sa pas­se­rar ge­nom oli­ka ty­per av ter­räng, som hav, låg­land el­ler berg, för­änd­ras luft­tem­pe­ra­tu­ren och fuk­tig­he­ten dra­ma­tiskt. När två mas­sor med oli­ka tem­pe­ra­tu­rer möts kom­mer den minst tä­ta och var­mas­te av de två sti­ga upp och läg­ga sig över den kal­la. Sti­gan­de varm luft ska­par låg­tryck, nå­got vi as­so­ci­e­rar med regn och skif­tan­de vä­der­för­hål­lan­den.

Vi vet hur ett fron­talt vä­der­sy­stem kom­mer att be­te sig och vil­ka för­hål­lan­den det bär med sig. Den första att pre­sen­te­ra idén om vä­der­fron­ter var den nors­ka me­te­o­ro­lo­gen Vilhelm Bjerknes. Han ob­ser­ve­ra­de vä­der­för­hål­lan­den vid fron­ter­nas grän­ser och upp­fann be­räk­ning­ar som kun­de an­vän­das för att för­ut­spå vädret. Des­sa be­räk­ning­ar hjäl­per oss att för­ut­spå vä­der än idag. Se­dan in­tro­duk­tio­nen av så­da­na pro­gno­ser har tek­no­lo­gin som an­vänds bli­vit myc­ket mer kom­pli­ce­rad. På så sätt kan vi få mer de­tal­je­ra­de ana­ly­ser och mer kor­rek­ta pro­gno­ser.

För att kun­na för­ut­sä­ga vädret på bäs­ta möj­li­ga sätt be­hö­ver me­te­ro­lo­ger­na sto­ra mäng­der da­ta om tem­pe­ra­tur, ne­der­börd, moln­täc­ke, vind­has­tig­het och rikt­ning. Det­ta får de från vä­dersta­tio­ner över he­la värl­den. .

Tek­no­lo­gi är oer­hört vik­tigt, bå­de vid sam­lan­det och ana­ly­se­ring­en av sta­tis­tisk da­ta om jor­dens och at­mo­sfä­rens för­hål­lan­den. Till ex­em­pel kan en su­per­da­tor be­räk­na en or­kans väg och be­te­en­de, vil­ket kan ge oer­hört vik­ti­ga var­ning­ar. En su­per­da­tor häm­tar in­for­ma­tion från mäng­der av mo­ni­to­rer och sen­so­rer och gör mil­jar­der be­räk­ning­ar var­je se­kund, allt för att pro­du­ce­ra en be­skriv­ning som kan ta­la om för oss hur or­ka­nen för­vän­tas ut­veck­las.

Kall­fron­ter

Varm­front­för­hål­lan­den I prak­ti­ken Varm­front

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.