Där­för luk­tar blom­mor

Blom­mor­na ar­be­tar hårt för si­na dof­ter. De ska säk­ra kom­man­de ge­ne­ra­tio­ner.

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Innehåll -

Blom­mor har den vik­ti­ga bi­o­lo­gis­ka upp­gif­ten att ga­ran­te­ra pol­li­ne­ring. Många blom­mor med prakt­ful­la ut­se­en­den pol­li­ne­ras av in­sek­ter som loc­kas av blom­mor­nas star­ka fär­ger. Be­lö­ning­en är ener­gi­rik pol­len el­ler nek­tar. Blom­mor mås­te ock­så loc­ka till sig in­sek­ter som är läng­re bort. Det är här dof­ten är vik­tig. Vis­sa blom­mor kan ha en arom som in­ne­hål­ler upp till 100 oli­ka ke­mi­ka­li­er. Des­sa är mo­di­fi­e­ra­de från ke­mi­ka­li­er i bla­den som var me­na­de att av­skräc­ka be­tes­djur. Varmt vä­der sti­mu­le­rar doft­ut­släpp, just då in­sek­ter­na är som mest ak­ti­va. Natt­ljus och and­ra natt­blom­mor släp­per ut si­na sö­ta dof­ter på kväl­len för att loc­ka till sig natt­fjä­ri­lar. Des­sa djur be­sö­ker ba­ra blom­mor som luk­tar på nat­ten. På så sätt slö­sas mind­re pol­len.

Vis­sa ar­ter har stin­kan­de blom­mor som ba­ra loc­kar till sig asä­tan­de in­sek­ter. Or­ki­den Bul­bop­hyl­lum bar­bi­ge­rum är så spe­ci­ell att den ba­ra loc­kar till sig en sär­skild flugart och säk­rar på så sätt ef­fek­tiv över­fö­ring av pol­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.