Klät­ter­väx­ter

Möt väx­ter som ut­veck­lat ett par lis­ti­ga knep i sin jakt på so­len.

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Innehåll -

Få väx­ter kan ut­nytt­ja foto­syn­te­sen till att växa ut­an sol­sken. En växt be­lä­gen i skug­gan är där­för of­ta un­der­närd. Al­la väx­ter har nå­gon typ av tek­nik för att växa mot lju­set, pre­cis som när djur går på jakt ef­ter mat. Dock ”fus­kar” vis­sa i sin jakt på sol­sken. Det bäs­ta sät­tet en växt kan säk­ra rik­ligt med sol­sken till si­na blad på är att växa sig hög­re än si­na gran­nar. För att hål­la sig upp­resta be­hö­ver väx­ter­na en stark, trä­ak­tig stjälk. Det krävs dock gans­ka myc­ket ener­gi för att pro­du­ce­ra en så­dan kraft­full struk­tur, så vis­sa väx­ter an­vän­der sig av en al­ter­na­tiv stra­te­gi. De har väl­digt sma­la stjäl­kar som krä­ver mind­re ener­gi att pro­du­ce­ra, men har ut­veck­lat sätt att klätt­ra över si­na ri­va­ler för att kom­ma åt lju­set ovan­i­från. De ska­dar säl­lan väx­ten de klätt­rar över för om de ha­de dö­dat den ha­de de även för­lo­rat sin ”klät­ter­ställ­ning” som för­de dem till top­pen.

”Al­la väx­ter har nå­gon typ av tek­nik för att växa mot lju­set.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.