Man­grove­träd

Kust­sko­gen har många vik­ti­ga funk­tio­ner.

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Innehåll -

Man­grove är en högspe­ci­a­li­se­ra­de skogs­typ och om­fat­tar cir­ka 70 ar­ter i fle­ra oli­ka växt­fa­mil­jer, bland an­nat pal­mer och järnek. De är spe­ci­ellt an­pas­sa­de till träsk och våt­mar­ker längs kus­ten el­ler vid bre­da flod­myn­ning­ar. Vot­ten är mjuk och röt­ter­na över­sväm­mas av tid­vatt­net två gång­er om dagen. De fles­ta ar­ter tål myc­ket vär­me och ex­tremt salt jord. Det­ta skul­le ha dö­dat de fles­ta and­ra väx­ter. Al­la har an­pass­ning­ar som lå­ter röt­ter­na ta in luft från det vat­ten­fyll­da slam­met. Stam­mar­na är lå­ga och vi­lar på böj­da stödröt­ter som kan gå ned från kro­nan. Det kan gå ut speciella and­nings­röt­ter (pneu­ma­to­fo­rer) från de van­li­ga röt­ter­na som stic­ker upp över slam­met, så att röt­ter­na får luft.

Många för­knip­par or­det man­grove med det eko­sy­stem som man­grove­sko­gen re­pre­sen­te­rar, på sam­ma sätt som vi med or­det ”regn­skog” of­ta me­nar he­la regn­skogs­mil­jön. Tro­pis­ka regn­sko­gar och man­grove­sko­gar har myc­ket ge­men­samt: bå­da finns i om­rå­den nä­ra ekva­torn. De om­fat­tar en ko­los­sal mängd växt- och djurar­ter, och själ­va sko­gar­na spe­lar en oer­hört vik­tig roll i re­gi­o­ner­na där de finns. Man­grove­sko­gar­na hål­ler kvar mark som an­nars ha­de sköljts bort av tid­vat­ten, stor­mar och tsu­na­mis. De hind­rar salt­vatt­net från att för­o­re­na färskvat­ten­drag och grund­vat­tet i kust­om­rå­de­na. Artri­ke­do­men är störst runt In­dis­ka oce­a­nen. Sund­ar­bans i Ben­ga­len är värl­dens störs­ta man­grove­skog. Den är upp­ta­gen på Une­sco:s världs­arvs­lis­ta.

PÅ KAR­TAN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.