Bon­sa­i­träd

Vi av­slö­jar hem­lig­he­ten bakom de små pryd­nads­trä­den.

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Innehåll -

Kons­ten att od­la bon­sa­i­träd hand­lar om att ef­ter­lik­na fram­väx­ten av ett stort, na­tur­ligt träd. Det­ta kan åstad­kom­mas ge­nom nog­grann ob­ser­va­tion, skick­lig­het och li­te fin­juste­ring. Med rätt tek­nik kan vi ska­pa bon­sa­i­träd av de all­ra fles­ta trädslag. Oav­sett vad du väl­jer krä­ver den här hob­byn li­te tid.

Det viktigaste är att be­skä­ra trä­det. För att kon­trol­le­ra till­väx­ten går det att trim­ma skott, stam­mar och gre­nar. Det är även vik­tigt att ny­pa blad och nya skott för att for­ma bon­sa­i­trä­det. Stor­le­ken på bla­den kon­trol­le­ras med hjälp av lju­set. I säm­re ljus kom­mer det bil­das stör­re blad för att trä­det ska kun­na sam­la till­räck­ligt med ljus. Om bon­sa­i­trä­det får till­räck­ligt med ljus blir bla­den myc­ket mind­re. Nya blad bör dess­utom tas bort. Se­dan kom­mer det att bil­das nya skott som of­ta är mind­re än de gam­la.

Förutom att be­grän­sa till­väx­ten går det att sty­ra väx­ten i be­stäm­da rikt­ning­ar. Det går att vi­ra kop­par- el­ler alu­mi­num­tråd runt gre­nar­na in­nan de blir för mog­na och hår­da. Om trå­dar­na bör­jar växa in i gre­nar­na mås­te de tas bort di­rekt.

Röt­ter­na trim­mas ock­så så de pas­sar i en för­hål­lan­de­vis li­ten skål (mind­re än träd­kro­nan). Då finns det li­te jord att växa i, men bon­sa­i­trä­det be­hö­ver fort­fa­ran­de nä­ring. Det viktigaste är kvä­ve till stam­men och bla­den, fos­for till röt­ter­na och fruk­ter­na samt ka­li­um för att trä­det ska fro­das i all­män­het. An­vänd gär­na li­te växt­nä­ring och glöm in­te att vatt­na!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.