Så klo­nas väx­ter

Att ska­pa iden­tis­ka ko­pi­or av väx­ter har otro­li­ga för­de­lar.

Jorden – Vår Fantastiska Planet - - Innehåll -

Klo­ning av väx­ter har an­vänds in­om jord­bruk i fle­ra år­hund­ra­den. Oli­ka folk­grup­per har de­lat röt­ter och ta­git stick­ling­ar för att ska­pa nya väx­ter. När en stick­ling tas från ett stäl­le nä­ra top­pen av väx­ten och sätts ned i fuk­tig jord kom­mer de nya skot­ten att ha sam­ma ge­ne­tis­ka kod som plan­tan stick­ling­en häm­ta­des från. Den­na klo­nings­me­tod är väl­digt en­kelt och den är ut­bredd bå­de bland van­li­ga bön­der och i det in­dust­ri­el­la lant­bru­ket.

Klo­ning av väx­ter dock hit­tat sin väg in i la­bo­ra­to­ri­er­na ock­så. Den tys­ka bo­ta­ni­kern Gott­lieb Ha­ber­landt var den första som iso­le­ra­de en växt­cell och för­sök­te od­la en ex­akt ko­pia av mo­der­plan­tan. Det­ta sked­de i bör­jan på 1900-ta­let. Även om hans för­sök miss­lyc­ka­des var ex­pe­ri­men­tet till­räck­ligt lo­van­de för att kun­na in­spi­re­ra and­ra att föl­ja i hans fot­spår. Män­ni­skor som Han­ning år 1904 samt Kol­te och Rob­bins år 1922 gjor­de lyc­ka­de ex­pe­ri­ment där de även od­la­de växtväv­nad för att ska­pa nya va­ri­an­ter. Den störs­ta för­de­len med att klo­na väx­ter är att pro­du­cen­ter­na kan ga­ran­te­ra att de pro­du­ce­rar fris­ka väx­ter ge­nom att od­la fram cel­ler från star­ka ex­em- plar. Det­ta le­der till stör­re och mer till­för­lit­li­ga skör­dar. Ge­nom att ta stick­ling­ar från väx­ter med god härstam­ning kan bon­den va­ra (näs­tan) sä­ker på att näs­ta skörd blir li­ka bra som den för­ra.

In­ne i la­bo­ra­to­ri­et kan klo­ning från kul­tu­rer av växtväv­nad lå­ta oss för­bätt­ra och an­pas­sa ar­ter för att bli än­nu bätt­re. Ge­ne­tisk mo­di­fi­e­ring av bland an­nat väx­ter som an­vänds till mat är dock ett kon­tro­ver­si- ellt äm­ne. Vis­sa ex­per­ter me­nar att vi in­te kan för­ut­sä­ga vad kon­se­kven­ser­na av den­na mänsk­li­ga in­bland­ning kan kom­ma att bli.

Klo­ning av väx­ter kan va­ra så en­kelt som att bry­ta av en stjälk från en be­go­nia. Klo­ning kan även va­ra kom­pli­ce­rat, till ex­em­pel od­ling av to­mat­plan­tor i oor­ga­nis­ka ex­trakt av salt och jäst. Oav­sett är pro­ces­sen att ska­pa två väx­ter från en en­skild växt en tri­umf för na­tur­ve­ten­ska­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.